ชลประทานอีสานย้ำ งดระบายน้ำด้านการเกษตร หลังเขื่อนขนาดใหญ่ น้ำยังน้อย

ชลประทานยอมรับภาคอีสานยังไม่สามารถระบายเพื่อการเกษตรได้ในระยะนี้ หลังเขื่อนขนาดใหญ่ 3 แห่งยังคงมีระดับน้ำที่น้อย นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนตั้งแต่ปลายเดือน พ.ค.เป็นต้นมา พบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลาง อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ปัจจุบันเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำ 583.19 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 23.99 ของความจุอ่าง น้ำใช้การได้ 1.52 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของความจุอ่าง เขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำ 568.90 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 28.73 ของความจุอ่าง น้ำใช้การได้ 468.90 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 23.68 ของความจุอ่าง เขื่อนจุฬาภรณ์มีปริมาณน้ำ 49.88 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30.46 ของความจุอ่าง น้ำใช้การได้ 12.66 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 10 ของความจุอ่าง ชลประทานในภาคอีสานได้วางแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนตามมาตรการของกรมชลประทาน โดยการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำมีเพียงพอสำหรับการใช้น้ำตลอดฤดูฝน และเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะถึง ซึ่งได้พิจารณาให้ความสำคัญจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เป็นอันดับแรก ดำเนินการเก็บกักน้ำในเขื่อนให้มากที่สุด ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด ตามช่วงเวลา เพื่อความมั่นคงด้านการอุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศน์ โดยจะใช้น้ำชลประทานเพื่อการเกษตรกรณีที่ฝนทิ้งช่วงและมีปริมาณน้ำเพียงพอสนับสนุนการเกษตรเท่านั้น นอกจากนี้ยังกำชับให้โครงการชลประทานจังหวัดทุกจังหวัดแจ้ง ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ทราบสถานการณ์น้ำ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แนะนำให้เกษตรกรทยอยเพาะปลูกตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ หากพื้นที่ใดที่ยังไม่เริ่มการเพาะปลูกข้าว ขอให้เลื่อนเวลาการเพาะปลูกข้าวออกไปช่วงปลายเดือน ก.ค. หรือ ต้น ส.ค. เพื่อรักษาปริมาณน้ำไว้ให้เพียงพอต่อการใช้น้ำของทุกภาคส่วน จนกว่าสถานการณ์น้ำจะเข้าสู่สภาวะปกติ รวมถึงยังได้มีแผนในการเตรียมความพร้อมวางมาตรการให้ความช่วยเหลือ โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และรถบรรทุกน้ำ พร้อมให้การสนับสนุนโดยทันทีด้วย จึงขอให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีปริมาณสำรองไว้ใช้ให้มากที่สุดเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น