นักศึกษา มข. ใช้สิทธิบัตรทองได้ตลอดการศึกษาในมหาวิทยาลัย

นักศึกษา มข. ใช้สิทธิบัตรทองได้ตลอดการศึกษาในมหาวิทยาลัย วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานหลักประกันสุชภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่นร่วมกับ งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิ หน้าที่ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) และเรื่องการขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้กับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ปีการศึกษา 2562 จำนวนประมาณ 8,000 คน โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษารุ่นพี่ มาเป็นพี่เลี้ยงในการตรวจสอบสิทธิ และย้ายสิทธิบัตรทอง ทั้งนี้ในแต่ละปีจะมี นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยื่นคำร้องขอย้ายหน่วยบริการเพื่อใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจากโรงพยาบาลเดิม มาเป็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประมาณ ร้อยละ 98.5 ส่วนที่ไม่ย้ายสิทธิจะเป็นนักศึกษาที่มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ซึ่งจะหมดสิทธินี้เมื่ออายุ 20 ปี หลังจากนั้นจะได้ใช้สิทธิบัตรทอง จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษาพยาบาลหลังเรียนจบและมีงานทำ สำหรับกลุ่มนักศึกษานั้น หลังเรียนจบ มข. สิทธิบัตรทอง จะถูกเปลี่ยนจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ภูมิลำเนา ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาในช่วงที่เรียนอยู่เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น