เทศบาลนครขอนแก่น-และหนานหนิง แลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้ระบบดาวเทียมและการกู้ภัย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และคณะ ประชุมร่วมกับคณะผู้แทนเทศบาลนครหนานหนิง เขตปกครองพิเศษกวางสี-จ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr. Yan Yifeng หัวหน้าส่วนบริหารฝ่ายการจัดการต่างประเทศ พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีจากองค์กรเอกชนประเทศจีน โดยมีตัวแทนทั้งหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ร่วมในการประชุม ในที่ประชุมมีการนำเสนอระบบดาวเทียมนำทาง Beidou การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดตั้งหน่วยกู้ภัย จีน-อาเซียน โดยอาศัยหลักพื้นฐานความสัมพันธ์ของการเป็นเมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น และ เทศบาลนครหนานหนิง ตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมาเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น