จังหวัดขอนแก่น จัดงานการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยประจำปี 2562 ระดับประเทศ

จังหวัดขอนแก่น จัดงานการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยประจำปี 2562 ระดับประเทศ 31 กรกฏาคม 2562 ที่ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยประจำปี 2562 (National Health R2R Forum)
โดยการประชุมวิชการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปีนี้ได้เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นช่องทางให้บุคลากรสาธารณสุขทุกสาขวิชาชีพได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่เวทีสาธารณะ รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นประสบการณ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรมที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและผลงานวิชาการ R2R เด่นของกรม เขตสุขภาพ และหน่วยงานในกำกับ รวมทั้งสิ้น 25 บูธ การบรรยาย/อภิปรายทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากในประเทศและ ต่างประเทศอาทิเช่น การอภิปรายหัวข้อรู้ทันกัญชา เดินหน้าเพื่อประชาชน การ ป้องกันการดื้อยาทางการแพทย์ R2R ตีแตก และก้าวกระโดดทางการแพทย์ ในยุค 5G เป็นต้น การถอดบทเรียนการดูแลสุขภาพ การพัฒนาคน พัฒนางาน
พัฒนาองค์กรการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีรูปแบบการ นำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงาน R2R ที่ได้รางวัลดีเด่น ปี2562 และมีผู้เสนอผลงานวิชาการR2Rเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 900 เรื่อง ผ่านการคัดเลือกเป็นผลงานวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยดีเด่นจำนวน 36 เรื่อง มีการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์แววดีมีลุ้นจำนวน 100 เรื่อง 
การ ประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพทั้งจากส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค มหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวนประมาณกว่า 2,000 คนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น