องคมนตรี พร้อมคณะเดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ จ.ขอนแก่น

องคมนตรี พร้อมคณะเดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ จ.ขอนแก่น 31 ก.ค.62 เวลา 13.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี พร้อมคณะ ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเยี่ยมชมกิจกรรมของราษฎรผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ ณ บ้านหนองแต้ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายก่อสร้าง นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 จากการถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการชลประทานระบบท่อของนายเจริญ รังสีปัญญา ซึ่งโครงการมีที่ตั้งอยู่ด้านท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ห่างไปประมาณ 18 กิโลเมตร ทำหน้าที่สูบน้ำจากลำน้ำพองเข้าสูระบบท่อส่งน้ำส่งไปยังพื้นที่เพาะปลูกของราษฎร โดยติดตั้งเครื่องสูบจำนวน 6 เครื่อง สามารถสูบน้ำได้วินาทีละ 0.475 ลูกบาศก์เมตรต่อเครื่อง หรือประมาณ 165,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูก 15,000 ไร่ และเพื่อการอุปโภคบริโภค ของราษฎร 2,469 ครัวเรือน มีแผนงานก่อสร้าง 6 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2562 ปัจจุบันมีผลงานก่อสร้างร้อยละ 96 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนจะสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการฯ เพื่อพัฒนาอาชีพทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น