สมาคมเครือข่ายสื่อออนไลน์ฯภาคอีสาน จัดอบรม“พิราบน้อยศรีฐาน”

23 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สมาคมเครือข่ายหนังสื่อพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้ร่วมกับชุมชนบ้านศรีฐาน ,สถานีวิทยุ อสมท ขอนแก่น ,ศูนย์ข่าว 123 คนดีมีน้ำใจ จังหวัดขอนแก่น,ศูนย์ศึกษาพระเครื่องจังหวัดขอนแก่น, สถาบันวาทศิลป์ และสถาบันพัฒนสื่อสารมวลชน จัดทำ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวยุคดิจิทัล “พิราบน้อยศรีฐาน” ประจำปี 2562 ตาม โครงการ “พิราบน้อยศรีฐาน”
ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ทั้งนี่โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น และโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ในการให้ใช้สถานที่จัดการอบรมดังกล่าว โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากชุมชนศรีฐานทั้ง 4 ชุมชน และนักเรียน รวมผู้เข้ารับการอบรมกว่า 70 คน
.ทั้งนี้เนื่องจากคณะผู้จัดทำโครงการฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในอิทธิพลของสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ จึงต้องการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในชุมชนบ้านศรีฐาน ได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ พร้อมฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อแบบเข้มข้นจากนักสื่อสารมืออาชีพ ให้ความรู้ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานด้านประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการทำงานในอนาคตได้ และในพิธีปิดการอบรมได้รับเกียรติ์จาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธ่นในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้อบรมทุกคนด้วย


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น