ขอนแก่น ออกประกาศมาตรการและแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัด

ขอนแก่น ออกประกาศมาตรการและแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัด 29 ส.ค.62 นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น ได้ลงนามในประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการและแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัด ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ทำให้เกิดผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมและต้นทุนน้ำดิบที่ใช้สำหรับการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคในบางพื้นที่ โดยเฉพาะต้นทุนน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์เริ่มจากเดือน พ.ค.เป็นต้นมาจนถึงเดือน ส.ค. ได้นำน้ำสำรองซึ่งเป็นน้ำตายหรือน้ำก้นอ่างมาใช้แล้ว 80 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ปัจจุบัน ( ยอด ณ วันที่ 26 ส.ค.62 ) เขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำเก็บกักความจุ 534.16 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 21.97 ของความจุ ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ช่วงครึ่งหลังของช่วงฤดูฝน ปี 2562 เดือน ส.ค. ถึง ก.ย. บริเวณ จ.ขอนแก่น จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาอย่างชัดเจน โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางวัน ปริมาณฝนสะสมตลอดฤดูฝนของ จ.ขอนแก่น จะต่ำกว่าค่าปกติ ร้อยละ 5- 10 ดังนั้น เพื่อให้การใช้น้ำของ จ.ขอนแก่น เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเผชิญกับสถานการณ์ภาวะฝนแล้งและฝนทิ้งช่วงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้อำเภอและทุกภาคส่วนดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัด ดังนี้
ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างประหยัดเกิดประโยชน์สูงสุด ในภาคเกษตรกรรมพิจารณาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและสูบน้ำเพื่อการเกษตรเท่าที่จำเป็น ขอความร่วมมือภาคธุรกิจ เอกชน อุตสาหกรรม วางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงพิจารณาแหล่งน้ำสำรองเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำในการดำเนินกิจการ ทั้งนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนดำเนินการตามมาตรการนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดภาวะวิกฤติและลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น