กรมท่าอากาศยานรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศโครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น

กรมท่าอากาศยานได้จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศโครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่นโครงการปรับปรุงกายภาพท่าอากาศยาน
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่โรงแรมอำนวยสุขจังหวัดขอนแก่น   กรมท่าอากาศยานได้จัดงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศโครงการ   จ้างที่ปรึกษาศึกษาขอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   นายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา กรมท่าอากาศยาน กล่าวว่าโครงการดังกล่าวได้เคยผ่านการพิจารณาได้รับความเห็นชอบแล้วแต่เนื่องจากระยะเวลาผ่านมานานมากกว่า 5 ปีและไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง   กรมท่าอากาศยานจึงทบทวนข้อมูลโครงการให้เป็นปัจจุบันตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และได้ว่าจ้างบริษัทเป็นผู้ดำเนินการศึกษาโครงการตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน และมีข้อสรุปผลการศึกษาโครงการตลอดจนร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น มีผลกระทบต่อชุมชนรอบท่าอากาศยานจึงมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อศึกษานำเป็นข้อมูล ประกอบโครงการต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น