16 หน่วยงาน จ.ขอนแก่น ร่วมบันทึกความร่วมมือขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย ปี 2562

16 หน่วยงาน จ.ขอนแก่น ร่วมบันทึกความร่วมมือขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย ปี 2562 วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องมงกุฎเพชร ขั้น 2 โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายปานทอง สระดูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ “สานพลัง สานสายใยเปิดบ้านปฐมวัย ไทขอนแก่น 62” พร้อมลงนามการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา
ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ มีผู้บริหาร ครูปฐมวัยโรงเรียนเอกชน ครูปฐมวัยโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองกรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3-5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กว่า 350 คน เข้าร่วมงาน
ซึ่งโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดขอนแก่นเพื่อประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยของทุกหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยกำหนดไว้ และเพื่อขยายผลต่อยอดการดำเนินงานผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบผลการปฏิบัติที่ดีเลิศด้านปฐมวัยไปสู่หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ดังนั้นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดงานมหกรรมวิชาการ “สานพลัง สานสายใย เปิดบ้านปฐมวัย ไทขอนแก่น 62 นี้ขึ้น เพื่อให้ให้เป็นเวทีในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานดีเด่นระดับปฐมวัยของสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น