ขอนแก่นแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมผ้าทออีสาน Esaan Fabric Expo 2019

ขอนแก่นแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมผ้าทออีสาน Esaan Fabric Expo 2019
30 ก.ย. 2562 ที่โรงแรมอวานีขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมผ้าทออีสาน Esaan Fabric Expo 2019
ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยดำเนินนโยบายเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งเน้นการพัฒนาในมิติพื้นที่ การสร้างความเจริญเติบโตในภูมิภาดกลุ่มจังหวัด จังหวัด และชุมชนในพื้นที่ให้มีการทำงานร่วมกันในรูปแบบประชารัฐส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่น รวมทั้งมุ่งเน้นการยกระดับรายได้ให้กับผู้รายได้น้อยอย่างทั่วถึง และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพในการผลิตผ้าทอ มีผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และเป็นสินค้าส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และผ้าเป็นพื้นที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในด้านหัตกรรมสิ่งทอ ผ้าทอมือ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย อาทิ ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท จังหวัดขอนแก่น ผ้าไหมแพรววา จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ้าไหมกาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี ผ้าครามธรรมชาติ และผ้าย้อมสีธรรมชาติจังหวัดสกลนครเป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างสน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ค้ำ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสามารถสร้างความเข้มแข็งในการแข่งชันเชิงธุรกิจได้ การสร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น นอกจากจะทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มชื้นแล้ว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพอีกด้วย
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จัดงานฯในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายโอกาสทางการตลาด สร้างความมั่นใจและสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานให้เป็นที่รู้จัก พัฒนาการเชื่อมโยงและการสร้างเครือข่ายทางการค้า ตลอดจนการรวมกลุ่มการค้าของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าทอทั้งในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทั่วทุกภูมิภาค และประเทศเพื่อนบ้าน ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักท่องเที่ยวในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักท่องเที่ยวผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอ โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าชมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเป็นจำนวนมาก มหกรรมผ้าทออีสาน Esaan Fabric Expo 2019 ระหว่างวันที่ 1 – 5 พย. 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ KICE ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น