เขื่อนอุบลรัตน์น้ำน้อย งดทำนาปัง

เขื่อนอุบลรัตน์หยุดส่งน้ำเพื่อการปลูกพืชฤดูฝนปี 62 หลังน้ำเหลือแค่ร้อยละ 25  วางมาตรการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้มีน้ำเพียงพออุปโภค-บริโภคจนถึงฤดูแล้งหน้า    นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข  ผอ.ชลประทานที่ 6 เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 จนถึงปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์สะสมเพียง 371 ล้าน ลูกบาศก์เมตร  (ลบ.ม.) น้อยกว่าปี 2536 ซึ่งมีน้ำไหลเข้าอ่างฯ 567 ล้าน ลบ.ม. โดยปีนี้มีน้ำไหลเข้าอ่างฯ น้อยที่สุดตั้งแต่สร้างเขื่อนปี 2553 ขณะนี้เขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำเก็บกักเพียง 631 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 25 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ  50 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำเพื่อสนับสนุนการอุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศวันละ 300,000 ลบ.ม.    ได่เชิญหน่วยงาน มาประชุมร่วมกันวางมาตรการในการบริหารจัดการน้ำเขื่อนอุบลรัตน์
     จากการประเมินแผนความต้องการใช้น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ปลายฤดูฝนปี 2562 และฤดูแล้งปี 2562/2563 พบว่ามีความต้องการใช้น้ำทั้งการอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ การประปา และใช้ในภาคอุตสาหกรรมประมาณ 189 ล้าน ลบ.ม. แต่เขื่อนอุบลรัตน์มีน้ำต้นทุนที่ใช้การได้เพียง 50 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอเฉพาะการอุปโภค-บริโภคและการรักษาระบบนิเวศเท่านั้น สำนักงานชลประทานที่ 6 จึงได้ประกาศ   แจ้งหยุดส่งน้ำเพื่อการปลูกพืชฤดูฝนปี 2562  สำหรับฤดูแล้งปี 2562/2563 จะส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศน์ตลอดลำน้ำพอง และแม่น้ำชีถึงเขื่อนระบายน้ำวังยาง จังหวัดมหาสารคาม     ผอ.ชลประทาน เขต 6  กล่าว่า ได้แจ้งให้ทุกภาคส่วนสำรวจความต้องการใช้น้ำดิบ เพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน และแหล่งน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำต้นทุนที่มีอยู่ สำหรับภาคการเกษตรนั้นขอความร่วมมือให้เกษตรกรสำรองน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติและปลูกพืชใช้น้ำน้อยตลอดสองฝั่งลำน้ำพองและแม่น้ำชี  ด้านการประมงได้ประสานประมงจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 เฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำในลำน้ำพองและแม่น้ำชีอย่างใกล้ชิด เนื่องจากปริมาณน้ำน้อยอาจให้คุณภาพน้ำในลำน้ำพองต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะใช้เลี้ยงปลากระชัง สำหรับภาคอุตสาหกรรมได้ขอความร่วมมือให้วางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดและจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ รวมถึงขอความร่วมมือจากท้องถิ่นให้เก็บน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำขนาดเล็กให้มากที่สุด ทั้งนี้  เขื่อนอุบลรัตน์จำเป็นต้องสำรองน้ำไว้ เพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งมีความสำคัญมากที่สุด จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคไปจนถึงฤดูแล้งเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น