ธกส ขอนแก่นช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

ธ.ก.ส. ขอนแก่นช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
16 ต.ค. 2562   ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดย ธกส
 รัฐบาล  มอบให้กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนให้แก่ประชาชน    ซึ่งมีแนวทางดำเนินการประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ ดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย เพิ่มช่องทางเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับเจ้าหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไป ลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกลเกลี่ยประนอมหนี้ เพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ และสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขหนี้นอกระบบของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการเงินชุมชนที่เกี่ยวข้อง   โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคี ในการประสานงานดำเนินงานด้านต่างๆผ่านกลไกทำงานของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน จนสามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้

  ทั้งนี้ ธกส ได้จัดทำโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อประชาสัมพันธ์การกิจการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของธนาคาร ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ในวงกว้าง และมาขอรับคำปรึกษาเพื่อหาทางออกจากปัญหาหนี้นอกระบบ โดยตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ธกส ขอนแก่น ได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อป้องกันและแก้ไขหนี้นอกระบบ ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 56,057 ราย เป็นเงิน 2,608 ล้านบาทและจะสนับสนุนสินเชื่อเพื่อป้องกันและแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น