เริ่มแล้วงาน Khonkaen smart city & mice city expo 2019

เริ่มแล้วงาน Khonkaen smart city & mice city expo 2019 21 ต.ค. 2562 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมตักดิ์ จังตระกุล ผู้ราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน Khonkaen smart city & mice city expo 2019 หวังพัฒนาเมืองด้วยระบบดิจิทัลมุ่งสร้างความสำเร็จ
ซึ่งงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2562 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยชอนแก่น โดยนำผลงานนวัตกรรมและการแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคตที่โดดเด่น อีกทั้งในแต่ละวันเวลาการจัดงานยังมีการบรรยาย และเสวนาวิชาการ การขับเคลื่อนขอนแก่นสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ , ขอนแก่นเมืองแห่งการประชุมสัมมนานิทรรศการ ,เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันในอนาคต , การขับเคลื่อนสู่การเป็นจังหวัดอัจฉริยะมุมมองจากชนบทสู่เมือง และกิจกรมควมบันเทิงต่างๆ มากมาย ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายสร้างการรับรู้และสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประชสัมพันธ์การขับเคลื่อนเมืองอัจริยะ Smartcity และเมืองแห่งการประชุมสัมมนาการท่องเที่ยวและจัดนิทรรศการ อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นไปสู่การเป็นเมืองอัจริยะและเมืองแห่งการประชุมสัมมนาและสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนรมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับทราบผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมาและความก้าวหน้าโครงการในส่วนที่อยู่ในระหว่างดำเนินการรวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อโครงการเมืองอัจฉริยะ ของจังหวัดขอนแก่นในแต่ละด้านได้ดำเนินการแล้วเสร็จ
ในงานมีการออกร้านของส่วนราชการ ที่ทันสมัย งานนวัตกรรมต่าง ๆ เช่นเตาไฟประหยัดพลังงาน อุปกรณ์เสริมรถยนต์อัจฉริยะ smart farm เป็นต้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น