กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ออทิสติก

25 ตุลาคม 2562 ที่บ้านเติมเต็ม จ.ชอนแก่น ได้จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น และสถานฟื้นฟู
สมรรถภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลออทิสติก บ้านเติมเต็ม โดยมี เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนศักยภาพบุคคลออทิสติก และเจ้าหน้ามี่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลออทิสติก บ้านเติมเต็ม น้อง ๆ เด็กออทิสติก ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน โดย การแข่งกีฬาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น 2 สี (สีชมพและสีเหลือง และมีกิจกรรม แข่งกีฬา คือผึ้งย้ายรัง การแข่ง ชักเย่อ . แชร์บอล การจัดฐานกิจกรรม แบ่งออกเป็น 3กิจกรรม ประกอบด้วย ฐานศิลปะ ฐานดนตรี ฐานกระตุ้นประสาทสัมผัส
โดยได้รับเกียรติ์จาก นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความม้นคงของมนุษย์ จ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น