เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 3 ขยายตัวซะลอลง

4 พ.ย 2562 นายปราสาท สมจิตรนึก ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถลงข่วเศรษฐกิจและกรงินภาคตะวันออกเฉียงหนือไตรมาสที่ 3ปี 2562
โดยภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 3 2562 ขยายตัวซะลอลงจาก ไตรมาสก่อน โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอตัว ตามการใช้จ่ายสินค้า ในชีวิตประจำวันที่ได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อนอกภาคเกษตกรรมที่ลดลง ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าคงทนขยายตัวเล็กน้อย
ด้านผสผลิตเกษศรกลับมาขยายตัว จากผลผลิตยางพาราที่เพิ่มขึ้นตามพื้นที่กรีต อย่งไรก็ดี การลงทุน
ภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว ตามการส่งออกที่ลดลง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงผลกระทบจากอุทกภัย และการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากรายจ่ายประจำเป็นสำคัญ
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศทีลตลงตามราคาน้ำม้ในตลาดโลก ขณะที่หมวดอาหารสดปรับเพิ่มขึ้นตามราคาข้าวสารเหนียวเป็นสำคัญดันผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมลดลงในทุกสาขา แต่อัตราการว่างงานทรงตัวจากผู้อยู่นอกกำลังแรงงานที่เพิ่มขึ้น สำหรับภาคการงิน เดือนสิงหาคม 2562 เงินฝากและสินเชื่อขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น