TOT และราชมงคลขอนแก่น ร่วมสร้างนวัตกรรมเครือข่ายสัญญาณเพื่อสังคมดิจิตอลในยุคไทยแลนด์ 4.0

ทีโอที ทำบันทึกข้อตกลง การสร้างนวัตกรรมเครือข่ายสัญญาณเพื่อสังคมดิจิตอลในยุคไทยแลนด์ 4.0 กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ทีโอที่ จำกัด(มหาชน) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำ วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOบ) เรื่อง ” การ
สร้างนวัตกรรมเครือข่ายสัญญาณเพื่อสังคมดิจิตอลในยุคไทยแลนด์ 40 ” โดยมีผู้บริหาร พนักงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังขอนแก่น ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ แสดงให้เห็นถึงการผนึกความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อผลักดันให้เกิด การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถใน
การดำเนินงานให้กับทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการต่างๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันจะเป็นการตอบสนองนโยบาย Thailand 40 ของรัฐบาล และยังเป็นการเดินหน้าพัฒนาเมืองไปสู่ เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาภาคเกษตรและยกระดับองค์ความรู้ของเกษตรกร ให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านดิจิตอล เพื่อเข้ามาช่วยในการดูแลควบคุมการผลิตด้านการเกษตร ให้มีปริมาณและคุณภาพ ตามความต้องการของตลาด โดยผู้บริโภคเองก็สามารถเลือกบริโภคอาหารตามวิถีของแต่ละคนได้อย่างที่ตัวเองต้องการ และ
สะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) อันเป็น 1ใน 7 ด้านของ Smart City ต่อไป


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น