ขอนแก่นจัด มหกรรมรวมพลัง อสม.ขอนแก่น สร้างสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ขอนแก่นจัด มหกรรมรวมพลัง อสม.ขอนแก่น สร้างสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในงานมหกรรมรวมพลัง อสม.ขอนแก่น สร้างสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562
คุณพ่อทอง ศีละวงษ์ นายกสมาคม อสม.จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวัน “อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” และกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้มีการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค นับตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา ซึ่งในจังหวัดขอนแก่น ได้จัดให้มีกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมในระดับอำเภอ ให้ทุกอำเภอจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ส่วนกิจกรรมในระดับจังหวัด สมาคม อสม.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม มหกรรมรวมพลัง อสม.ขอนแก่น สร้างสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชน มีสุขภาพดี ส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วม กับชุมชน พึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมการสร้างรายได้ด้วยวิสาหกิจในชุมชน สนับสนุนการเป็นจิตอาสา ของ อสม. ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนรวม ส่งเสริมให้ อสม. ได้มีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการสร้างสุขภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในชุมชน สร้างความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ รวมทั้งการเชิดชูเกียรติ อสม. ดีเด่น ประจำปี 2562

ด้าน นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า มี อสม.เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกอำเภอทุกหมู่บ้านในเขตจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมทั้งสิ้น 2,000 คน กิจกรรมประกอบด้วยการมอบเสื้อสามารถสำหรับ อสม.ดีเด่น ประจำปี 2562 บูธนิทรรศการแสดงผลงาน อสม.ดีเด่น กิจกรรมการออกกำลังกาย การจับสลากรางวัลสำหรับ อสม. โดยได้รับสนับสนุนการดำเนินงานเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่สำคัญ ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทรและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยในปีนี ขอเชิญชาวขอนแก่นวิ่ง 110 วัน 10ล้านกิโลเมตร โดยเริ่มวิ่งสะสมระยะทางตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น