ผู้ว่าฯขอนแก่น ตรวจแหล่งน้ำบรูณาการแก้ภัยแล้ง

12 พ.ย. 62 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนายทแกล้ว นุศรีวอ ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 6 ขอนแก่น นายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา หน.สำนักงาน ปภ.จ.ขอนแก่น ผช.ผอ.การประปาส่วนภูมิภาคที่ 6 ขอนแก่น ผจก.การประปาภูมิภาคบ้านไผ่ ผจก.การประปาภูมิภาคชนบท ผจก.การประปาภูมิภาคมัญจาคีรี ผู้แทนโครงการ ชป.ขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่ อ.บ้านแฮด อ.บ้านไผ่ อ.ชนบทและ อ.มัญจาคีรี โดยจุดแรก ตรวจ อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น เป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตประปาภูมิภาคเขตบริการ อ.บ้านไผ่ อ.บ้านแฮด(บางส่วน)และ อ.โนนศิลา อ่างขนาดจุ 45 ล.ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ำ 36 ล.ลบ.ม. คาดว่าจะเพียงพอใช้ได้ถึงต้นฤดูฝน ปี 63
จุดที่ 2 ณ อ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว บ.ดอนดู่ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เป็นแหล่งน้ำสำรองผลิตประปาภูมิภาคชนบท ขนาดความจุ 500,000 ลบ.ม.
จุดที่ 3 ณ บึงกุดเค้าต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ซึ่งมีปริมาณน้ำใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ทั้งนี้ผู้ว่าหวงใยชาวบ้านที่อาจได้รับความเดือดร้อนเนื่ิองจากประสบปัญหาภัยแล้งจึงได้มอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, อำเภอ และอปท.ได้เร่งหาแนวทาง/วิธีการสร้างงาน/สร้างอาชีพเพื่อให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรมีรายได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงฤดูแล้งปี 62/63 นี้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น