ผู้ว่าฯขอนแก่น ตรวจแหล่งน้ำบรูณาการแก้ภัยแล้ง

12 พ.ย. 62 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนายทแกล้ว นุศรีวอ ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 6 ขอนแก่น นายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา หน.สำนักงาน ปภ.จ.ขอนแก่น ผช.ผอ.การประปาส่วนภูมิภาคที่ 6 ขอนแก่น ผจก.การประปาภูมิภาคบ้านไผ่ ผจก.การประปาภูมิภาคชนบท ผจก.การประปาภูมิภาคมัญจาคีรี ผู้แทนโครงการ ชป.ขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่ อ.บ้านแฮด อ.บ้านไผ่ อ.ชนบทและ อ.มัญจาคีรี โดยจุดแรก ตรวจ อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น เป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตประปาภูมิภาคเขตบริการ อ.บ้านไผ่ อ.บ้านแฮด(บางส่วน)และ อ.โนนศิลา อ่างขนาดจุ 45 ล.ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ำ 36 ล.ลบ.ม. คาดว่าจะเพียงพอใช้ได้ถึงต้นฤดูฝน ปี 63
จุดที่ 2 ณ อ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว บ.ดอนดู่ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เป็นแหล่งน้ำสำรองผลิตประปาภูมิภาคชนบท ขนาดความจุ 500,000 ลบ.ม.
จุดที่ 3 ณ บึงกุดเค้าต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ซึ่งมีปริมาณน้ำใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ทั้งนี้ผู้ว่าหวงใยชาวบ้านที่อาจได้รับความเดือดร้อนเนื่ิองจากประสบปัญหาภัยแล้งจึงได้มอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, อำเภอ และอปท.ได้เร่งหาแนวทาง/วิธีการสร้างงาน/สร้างอาชีพเพื่อให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรมีรายได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงฤดูแล้งปี 62/63 นี้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น