10 พ.ค 60 นี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงหนองหวาย หยุดส่งน้ำ

โครงการส่งน้ำบำรุงหนองหวายว่าได้เริ่มส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกฤดูแล้ง ปี 2559/2560 มาตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2560 เป็นต้นมา ปัจจุบันต้นข้าวกำลังตั้งท้องออกรวงและปริมาณน้ำในพื้นที่เพาะปลูก เพียงพอต่อความต้องการของพืชแล้ว    โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายจะเริ่มลดปริมาณน้ำที่ประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 และ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 จะปิดบานประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่สนิทเพื่อหยุดส่งน้ำ สำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/2560 ประกอบด้วย อำเภอน้ำพอง อำเภอซำสูง และอำเภอเชียงยืน โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  และในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 จะหยุดส่งน้ำ ฝั่งขวาของโครงการส่งนำบำรุงหนองหวาย ประกอบด้วยอำเภอน้ำพอง เมืองขอนแก่น

นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาหนองหวาย ขอให้เกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน สำรองน้ำไว้ในสระเก็บน้ำ  หนองน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเพาะเลี้ยงสัตว์    ให้เพียงพอตลอดช่วงหยุดส่งน้ำ และในเดือนมิถุนายน 2560 จะเข้าประชุมคณะกรรมการในการให้ความเห็นชอบแผนการส่งน้ำต่อไป

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 จะปิดบานประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่สนิทเพื่อหยุดส่งน้ำ สำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/2560 ประกอบด้วย อำเภอน้ำพอง อำเภอซำสูง และอำเภอเชียงยืน โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น