คปภ. รุกขับเคลื่อนกลไกการประกันภัยพืชผล

สำนักงาน คปภ. รุกขับเคลื่อนกลไกการประกันภัยพืชผล สร้างเครือข่ายกระจายความรู้ด้านการประกันภัย เพื่อต่อยอดช่วยเกษตรกรไทยสู้ภัยธรรมชาติ ผ่านโครงการอบรมความรู้ประกันภัย ปี 2560 ลงพื้นที่ประเดิมที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการอบรมกว่า 300 คน

เมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม 2560 ที่ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด ขอนแก่น   ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้เปิดงาน โครงการอบรมความรู้ประกันภัย สำหรับประกันภัยพืชไร่   ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและยกระดับรายได้ของเกษตรกรไทย ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริม การเกษตร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยในปี 2559 ได้มีการจัดอบรมความรู้ประกันภัย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันพืชผลในทุกภาค ซึ่งการจัดอบรมในปีที่แล้วประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับชาวนาไทย และสร้างแรงจูงใจให้กับชาวนาไทย เข้าสู้ระบบการบริหารความเสี่ยงภัยได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในปี 2560 ได้มีการหารือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จนได้ข้อสรุปที่เห็นตรงกันว่า จะมีการปรับลดเบี้ยประกันข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 ให้ต่ำกว่าเบี้ยประกันภัยข้าวนาปีของปี 2559 ขณะที่ในส่วนของความคุ้มครองจะเพิ่มให้สูงกว่าเดิมและ จะครอบคุลมความเสียหายจากน้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุใต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ ตลอดจนความเสียหายจากศัตรูพืชหรือโรคระบาด โดยทางสำนักงาน คปภ. จะได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลัง รายงานข้อสรุปดังกล่าว เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกรต่อไป

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและยกระดับรายได้ของเกษตรกรไทยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น