KKnews สัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชน ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เมื่อวันที่ 20 กพ 2560 ที่ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ป รีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นสื่อมวลชน วิทยุ ทีวี หนังสือพิมพ์จาก 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น หนองบัวลำภู มหาสารคาม เลย อุดรธานี กาฬสินธุ์ และหนองคาย

KKnews สัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กรมประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสื่อมวลชนอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความชื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดขึ้นในสังคม ผ่านกลไกการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายสื่อมวลชนทั้ง 7 จังหวัด

ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีแนวทางดำเนินการ 5 ด้าน ประกอบด้วย ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการรักษาประโยชน์สาธารณะ บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านทุจริตพร้อมพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย รวมถึงพัฒนาระบบบริหารเครื่องมือในการป้องกัน ปราบปรามและต่อต้านการทุจริตให้กว้างขวาง การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560

โดยมีวิทยากรหลายท่านมาบรรยายและแชร์ประสบการณ์ประกอบไปด้วย นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ช. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิสรา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น สำหรับรูปแบบการสัมมนาประกอบด้วยการเสวนาบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นจากสื่อสาขาต่างๆด้วยเพื่อร่วมกันแสดงความเห็นในการป้องกันปัญหาการทุจริตให้ลดลงจากสังคมไทยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น