15 เครือข่ายภาคประชาชนขอนแก่น ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ รมว.สธ. ยุติกระบวนการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ 2545

15 เครือข่ายภาคประชาชนขอนแก่น ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ รมว.สธ. ยุติกระบวนการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ  2545
วันที่  19 พฤษภาคม 2560   ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล 15 เครือข่ายประชาชนในจังหวัดขอนแก่น เช่น สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น  เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีจังหวัดขอนแก่น  เครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแก่น  เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดขอนแก่น  ชมรมเพื่อนโรคไตจังหวัดขอนแก่น สื่ออาสาปันใจจังหวัดขอนแก่น กลุ่ม M-CAN ชายที่มีเพศสัมพันธุ์กับชายจังหวัดขอนแก่น จัดการแถลงข่าวเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยุติกระบวนการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ  2545 เนื่องจากเห็นว่าร่างการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพที่อย่างระหว่างการปรับแก้ไข มีหลายมาตราที่ลิดรอนสิทธิของประชาชน ที่จะได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานและเท่าเทียมกัน
นายปฏิวัติ  เฉลิมชาติ  ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ทางเครือข่ายประชาชนเห็นด้วยที่จะให้มีการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  แต่มีเงื่อนไขว่าต้องมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและบริการ  คุ้มครองประชาชนทุกระบบให้มากขึ้น  หาก พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบ อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบหลักประกันสุขภาพ โดยเฉพาะบิดเบือนเจตนารมณ์ของการมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เช่น สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่สามารถขยายความคุ้มครองให้กับคนไทยที่รอพิสูจน์สถานะและคนบนผืนแผ่นดินไทย ทำให้คนไทยกลุ่มนี้เข้าไม่ถึงสิทธิการรักษาพยาบาล
“การไม่ให้ สปสช. เจรจาต่อรองราคายาและจัดซื้อยาเองบางส่วน เพราะการตีความตามกฎหมายว่า สปสช. ไม่มีอำนาจในการจัดซื้อ ทำให้เกิดผลกระทบอย่างมาก เพราะยังไม่พบว่ามีระบบใดของกระทรวงสาธารณสุขที่จะมารองรับการจัดซื้อยาที่จำเป็นและมีราคาแพง จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าหากเกิดปัญหายาขาดแคลนจนทำให้ประชาชนเข้าไม่ถึงบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานทางกระทรวงจะจัดการปัญหาอย่างไร” นายปฏิวัติกล่าว
นอกจากนี้ ร่างแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ ฉบับนี้ ยังมีการเพิ่มองค์ประกอบและสัดส่วนคณะกรรมการที่มาจากภาคผู้ให้บริการ ในขณะที่ผู้แทนประชาชนลดลงเนื่องจาก มีกรรมการที่มาจากวิชาชีพเพิ่มขึ้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะถูกควบคุมมากขึ้น และงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะถูกส่งตรงไปยังหน่วยบริการมากขึ้น เป็นการตอกย้ำว่างานด้านสุขภาพไม่ใช่เป็นเรื่องของทุกคนแต่เป็นเรื่องของหน่วยให้บริการสาธารณสุขเท่านั้น
“เพื่อให้กระบวนการแก้ไขกฎหมาย  เป็นไปตามเจตนารมณ์และหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและบริการ คุ้มครองสิทธิประชาชนให้มากขึ้นทั้งสามระบบ    ทางเครือข่ายประชาชนในจังหวัดขอนแก่น  จึงเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขกฎหมาย ให้ยุติกระบวนการแก้ไขกฎหมายและเริ่มกระบวนการแก้ไขกฎหมายใหม่เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  เพิ่มสัดส่วนจากภาคประชาชน  มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึงเป็นธรรม  ในนามเครือข่ายประชาชนจะติดตามและเคลื่อนไหวต่อไปจนกว่าจะได้กฎหมายที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นกว่านี้” นายปฏิวัติกล่าว

นายปฏิวัติ  เฉลิมชาติ  ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ทางเครือข่ายประชาชนเห็นด้วยที่จะให้มีการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  แต่มีเงื่อนไขว่าต้องมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและบริการ  คุ้มครองประชาชนทุกระบบให้มากขึ้น

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น