กระทรวงสาธารณสุขทำแผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัด ประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ    สืบเนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 4  กระทรวง ได้แก่  กระทรวงการพัมนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    กระทรวงศึกษาธิการ    กระทรวงมหาดไทย    และกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมมอบนโยบายการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ  ซึ่งตั้งเป้าหมาย “เด็กไทยเติบใหญ่มีคุณภาพ  ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม  มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0”  ภายในปี  2564  พร้อมทั้งจะสนับสนุนทุกหน่วยงาน  ทุกกระทรวง  และผู้ปฎิบัติให้ดำเนินการตามนโยบายเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์  อธิบดีกรมอนามัย  กล่าวว่าเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการทำงาน  กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข  ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ  บริการเป็นเลิศ บุคลากรเป็นเลิศ  และบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล  ต่อจากนั้นเป็นการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ   (Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan)  พ.ศ. 2560-2579  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างการรับรู้ในเชิงนโยบายการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ และสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ  พ.ศ. 2560-2579  ผ่านกระบวนการระดมความคิด  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากระบวนการดำเนินงานในพื้นที่แต่ละเขตสุขภาพ

ผู้เข้าร่วมประชุม   ประกอบด้วย  บุคลากรหน่วยงานในกำกับดูและของกระทรวงสาธารณสุข ภาคีเครือข่าย พันธมิตร จากภาคประชาชน และหน่วยงานต่างๆ รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  400  คน   โดยงานมีนายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์  ผู้วาราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น