กระทรวงแรงงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระยะ 20 ปี

2 มิย 2560  พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมรับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยกล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เพื่อติดตามและผลักดันงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม ในจังหวัดขอนแก่น มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานหลายหน่วยงาน การดำเนินงานมีความสอดคล้องต่อศักยภาพที่โดดเด่นของจังหวัดและตอบสนองกับความต้องการของพื้นที่ ภารกิจด้านแรงงาน อาทิ การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบการฝึกพัฒนาทักษะฝีมือและการยกระดับฝีมือแรงงานการดูแลคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ การดูแลด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ข้าราชการกระทรวงแรงงานไม่สามารถทำงานได้ตามลำพังต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า รัฐบาลได้วางรากฐานของประเทศ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะ 20 ปี กระทรวงแรงงานจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระยะ ๒๐ ปี และแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทย ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยให้ความสำคัญกับการปรับบทบาทของกระทรวงแรงงาน ให้สอดคล้องกับวาระปฏิรูปด้านแรงงาน ทั้งในเรื่อง Zerocorruption  Information Technology  Safety Thailand การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย การเพิ่มผลิตภาพแรงงานเพื่อรองรับ Thailand4.0  มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ  และการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนายจ้าง ลูกจ้าง ภาคเอกชน และประชาสังคม เพื่อให้ยุทธศาสตร์มีความชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๐ กระทรวงจะปรับบทบาทภารกิจกว้างขึ้น ให้ดูแลพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวม จึงได้ลงพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ต่อไป

กระทรวงแรงงานจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระยะ ๒๐ ปี และแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น