5 เทศบาล จ.ขอนแก่น เข้าพบ รองนายกรัฐมนตรี รายงานความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้ารางเบา LRT

5 เทศบาล จ.ขอนแก่น เข้าพบ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี รายงานความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัท จำกัด พร้องทั้งรายงานความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้ารางเบา LRT

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น.นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นายยุทธภูมิ เย็นสบาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ นายเรืองระวี จันพรหม ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นายพิศิษฐ์ รักษ์สกุลกูดอั้ว ปลัดเทศบาลตำบลสำราญ นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธาเทศบาลนครขอนแก่น และกรรมการบริหารบริษัทขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (บริษัทที่ทั้ง 5. เทศบาลจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560) พลตรีชาติชาย ประดิษพงษ์ นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ นายปัญญา เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย และนายสามารถ อังวราวงศ์ เข้าเยี่ยมคารวะ รายงานความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทจำกัดของทั้ง 5 เทศบาล และโครงการรถไฟฟ้า LRT ต่อ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ณ ตึกกองบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล.กรุงเทพมหานคร

ตามที่ฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งอนุมัติหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง โครงการขอนแก่น Smart City ( ระยะที่ ๑ ) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบาสายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น พร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างเมืองและการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยการลงทุนจากภาคเอกชน เพื่อการสร้างโครงสร้างเมืองอย่างนำสมัยและยั่งยืน โดยได้อนุมัติหลักการให้กระทรวงมหาดไทย พิจารณาการอนุมัติให้ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลสำราญ และเทศบาลตำบลท่าพระ รวมกันจัดตั้งบริษัท จำกัดขึ้น เพื่อดำเนินโครงการฯ เพื่อแสดงความขอบคุณและขอรับนโยบายหรือคำแนะนำ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการให้เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์โครงการ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น รายงานความคืบหน้าโครงการในด้านต่างๆดังนี้ 1.การศึกษาออกแบบโครงการของ สนข.โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.การจัดตั้งบริษัท KKTS จำกัด(บริษัท ขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด) พร้อมขอนโยบายในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการ ระบบขนส่ง 3.การขอใช้ที่ดินของกรมธนารักษ์ (สถานีวิจัยข้าวขอนแก่น) 4.การขอใช้เขตทางหลวงของกรมทางหลวง ในการดำเนินโครงการฯ

ทั้งนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง กล่าวโดยสรุปดังนี้ 1.ยินดีในการสนับสนุนและแนะนำ เป็นโครงการของคนขอนแก่นโดยคนขอนแก่น เพื่อคนขอนแก่น ซึ่งเป็นประชารัฐอย่างแท้จริง หากทำได้สำเร็จ จะเป็นรูปแบบในการดำเนินการให้พื้นที่อื่นที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเมืองทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2.กฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควรเข้าพบหารือและขอคำแนะนำกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น เพื่อหารือและข้อแนะนำในการสนับสนุนโครงการจนมีความก้าวหน้าในระดับหนึ่งและขอคำแนะนำในการดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องในอนาคตโดยอาจจะดูกรณีศึกษา ล่าสุดที่ครม.อนุมัติให้ดำเนินการระบบรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสายสีเหลืองเพื่อมาประกอบใช้ในการดำเนินโครงการต่อไป หากมีความคืบหน้าโครงการเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป

ข่าว ภาพ เพจ ภาคกิจกรรมเทศบาลนครขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น