ขอนแก่นจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566จังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่นจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566จังหวัดขอนแก่น

โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี จัดที่สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จากนั้นนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน โดยช่วงแรกมีฝนโปรยปรายลงมาด้วย สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขประชาชนเป็นสำคัญ ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ โดยเงินรายได้จะมอบสมทบมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิชัยพัฒนาเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจน จากท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้มีการศึกษาที่ดีเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น