นายกฯ สั่งปรับกระบวนการงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศ เน้นเชื่อมโยงแผนงานทุกระดับและมุ่งผลสำเร็จของงานอย่างยั่งยืน

นายกฯ สั่งปรับกระบวนการงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศ เน้นเชื่อมโยงแผนงานทุกระดับและมุ่งผลสำเร็จของงานอย่างยั่งยืน ชี้พร้อมใช้ ม.44 ดำเนินการให้รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ให้ไปจัดทำโครงสร้างและกลไกการทำงาน รวมทั้งแนวทางแก้ไขกฎหมายและระเบียบในการบริหารแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งในระดับชาติ ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และอำเภอใหม่ทั้งหมดภายใน 1 สัปดาห์ จากนั้นจะจัดทำรายละเอียดข้อเสนอแผนงาน โครงการ หลักเกณฑ์ และวิธีบริหารงบประมาณที่มีความสอดคล้องกันในทุกระดับต่อไป

“ท่านนายกฯ เน้นย้ำว่าที่ผ่านมากระบวนการงบประมาณมีปัญหาคือ ขาดความเชื่อมโยงในการวางแผนทุกระดับ เน้นการใช้จ่ายมากกว่ามุ่งผลสำเร็จของงาน ขาดความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติกับการจัดสรรงบประมาณ จึงจำเป็นต้องปรับระบบใหม่เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือการบริหารที่เน้นความสำเร็จของนโยบาย รวดเร็ว โปร่งใส และให้ประชาชนเห็นเป็นรูปธรรม”

ทั้งนี้

นายกฯ สั่งปรับกระบวนการงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศ เน้นเชื่อมโยงแผนงานทุกระดับและมุ่งผลสำเร็จของงานอย่างยั่งยืน

และจะต้องบริหารงบประมาณโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างจังหวัด การจัดสรรให้เพียงพอต่อความจำเป็น และการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยการเชื่อมโยงการขนส่ง การค้า การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดและภาค

“รัฐบาลพร้อมใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพื่อเร่งรัดให้การดำเนินการนี้รวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งท่านนายกฯ เน้นว่าการจัดสรรงบประมาณจะต้องบูรณาการรวมทุกมิติ ทั้งนโยบายหรือยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน (Agenda Based) ภารกิจของส่วนราชการ (Functional Based) และการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดจังหวัด (Area Based) พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 และฉบับต่อ ๆ ไปด้วย”เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น