KKnews แพทยศาสตร์ มข จับมือ สาธารณสุขขอนแก่น ร่วมทำ EACC HEALTH CARD

คณะแพทยศาสตร์ มข จับมือ สำนักงานสาธารณสุขขอนแก่นร่วมทำ EACC HEALTH CARD นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบข้อมูลดูแลรักษาผู้ป่วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐว่าด้วยการจัดทำ EACC HEALTH CARD ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลในการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยให้แพทย์ที่ทำการรักษา ระบบ EACC HEALTH CARD หมายถึง ระบบสารสนเทศ ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระดับบุคล จากข้อมูล 43 แฟ้ม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และ ข้อมูลระดับรายบุคคล Easy Asthma and COPD Clinic network แล้วนำเข้าสู่ระบบการแสดงผลข้อมูล ในเว็บไซด์ มีการ log in ก่อนเข้าใช้งาน ซึ่งระบบดังกล่าวนี้จะช่วยพัฒนาระบบข้อมูลในการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยให้แพทย์ที่ทำการรักษา สามารถดูข้อมูลของผู้ป่วยได้ครอบคลุมประวัติการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาลในอดีต เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้ประโยชน์สูงสุด

KKnews แพทยศาสตร์ มข จับมือ สาธารณสุขขอนแก่น ร่วมทำ EACC HEALTH CARD

โดยการเชื่อมข้อมูลระหว่างเครือข่าย EACC ซึ่งมีเครือข่ายทั่วประเทศ และ ข้อมูล 43 แฟ้มสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ป่วยสามารถนำบัตร EACC HEALTH CARD ไปใช้ได้ทั่วประเทศ แพทย์ผู้ให้การรักษาสามารถทำการรักษาผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องซักประวัติผู้ป่วยใหม่ ลดขั้นตอนการดูแลรักษาและเพิ่มคุณภาพในการรักษาพยาบาลมากขึ้น ซึ่งประโยชน์ของการร่วมมือครั้งนี้ จะทำให้แพทย์และทีมงานในแต่ละโรงพยาบาล มีข้อมูลของคนไข้ที่คลอบคลุมทุกด้าน เพื่อแพทย์จะได้ให้การรักษาผู้ป่วยและการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ ง่าย สะดวกขึ้น ลดการซักประวัติซ้ำๆ หรือข้อมูลอาจขาดหายไปเนื่องจากการสื่อสารที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และลดเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ หน่วยบริการโรงพยาบาลต่างๆ พร้อมได้ข้อมูลผู้ป่วยที่ได้มาตรฐาน ได้สถิติการรักษาผู้ป่วยทั้งภาพรวมและรายบุคล ตาม KPI ของ Service Plan

ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อ แก้ไขหาปัญหาและพัฒนาการดูแลผู้ป่วย รวมถึงการกำหนดนโยบายในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งทำให้ประเทศไทยมีข้อมูลสาธารณสุขโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังที่สมบูรณ์ ที่ทุกฝ่ายสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยได้ผู้ป่วยมี 1 บัตร EACC Health Card เสมือนมี OPD Card ติดตัว ใช้ได้ทั่วประเทศ และผู้ป่วยสามารถดูประวัติการรักษาของตนเองได้

ซึ่งการร่วมลงนามครั้งนี้มี รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่ายและหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมคณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นพยานในการร่วมลงนามครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหนองแวง ชั้น 6 สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น