“อ.บ้านฝาง ขอนแก่น” ประชุมคณะกรรมการ​ประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบัา

“อ.บ้านฝาง ขอนแก่น” ประชุมคณะกรรมการ​ประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบัา

เป็นความร่วมมือกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งจะเป็นเสมือนสัญลักษณ์ หรือเป็นสัญญาณเริ่มต้น ที่จะประกาศความร่วมมือกันดำเนินงานเพื่อให้ อำเภอบ้านฝาง เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง ( ชั้น 2 ) จังหวัดขอนแก่นนายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอบ้านฝาง เป็น ประธานคณะกรรมการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น และป.อาวุโส อ.บ้านฝาง​ ประธานคณะกรรมการประเมินฯ​พร้อม คณะกรรมการ ดำเนินการประชุม
โดยคณะกรรมการประเมิน และรับรอง ฯมติที่ประชุม อปท. ทั้ง 8 แห่ง ผ่านเกณฑ์ประเมินและได้รับการรับรองเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับท้องถิ่นและเตรียมยื่นเอกสารเพื่อขอรับการประเมินและรับรองเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับอำเภอ ในลำดับต่อไป


นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอบ้านฝาง เปิดเผยว่าพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น แนวโน้มสถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าน้อยกว่า 5 รายต่อปี โดยในปี 2566 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พบจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเพียง 3 ราย ที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และสุรินทร์ สำหรับจังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่ไม่พบคนและสัตว์พบโรคพิษสุนัขบ้าในทุกอำเภอบ้านฝาง มีการดำเนินงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและสัตว์มาอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นอำเภอที่มีคุณสมบัติในการประเมินเพื่อรับรองเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับอำเภอ ซึ่งหากประสบผลสำเร็จจะกลายเป็นอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแห่งแรกของจังหวัด
นายสรณต กล่าวอีกว่าได้มีการขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งได้ผลที่น่าพึงพอใจ โดยในปี พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว ซึ่งในปี พ.ศ.2566 นี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะร่วมกันผลักดันการประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามผล และคาดหวังว่าในปี พ.ศ.2566 นี้ พื้นที่ที่เคยได้รับการรับรองเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจะสามารถประเมินรักษาสถานภาพการปลอดโรคต่อไปได้.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น