“อบจ.ขอนแก่น” ขานรับสังคมผู้สูงอายุ เปิดศูนย์ฮักแพงแบ่งปัน

“อบจ.ขอนแก่น” ขานรับสังคมผู้สูงอายุ เปิดศูนย์ฮักแพงแบ่งปัน

อบจ.ขอนแก่น เปิดโครงการรักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง พร้อมทั้งการเปิดศูนย์ฮักแพงแบ่งปัน จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นศูนย์ซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุในจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่าเมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 ส.ค. 2566 ที่ ศาลาประชาคม จ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการรักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง พร้อมทั้งการเปิดศูนย์ฮักแพงแบ่งปัน จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นศูนย์ซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุในจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ โดยมี นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายก อบจ.ขอนแก่น ,นายณณท์พัชธี กันตวธีระณัต ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 1, นายวุฒิพรืศรีมังกรแก้ว ส.อบจ . ขอนแก่น อำเภอเมือง เขต 2 ,ด.ต.พิชิต ศรีวิไล ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.หนองนาคำ ,นายจรูญ อวยนอก ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.ซำสูง ผู้สูงอายุและ ผู้พิการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก


ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โครงการรักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง พร้อมเปิดศูนย์ฮักแพงแบ่งปันจังหวัดขอนแก่น การให้บริการสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการด้านสุขภาพต้องมีการเตรียมความพร้อมและออกแบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรให้ครบทั้ง 4 มิติ ได้แก่ การส่งเสริม ป้องกันรักษาและฟื้นฟูเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง โดยมีภาคีเครือข่าย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น,โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมนอกเหนือจากผู้สูงอายุแล้วยังมีกลุ่มเปราะบางอื่นๆ ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษซึ่งมีความชับซ้อน จึงไม่สามารถปฏิบัติงานตามลำพังได้ และต้องมีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและครอบคลุมตามสิทธิที่พึงได้รับในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตใกล้ๆนี้


ด้าน นางสมฤดี พื้นชมภู เลขานุการศูนย์ฮักแพงแบ่งปันจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงความสำคัญและความเร่งด่วน โดยได้ดำเนินการหลายๆด้าน และหนึ่งในนั้นคือ การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ฮักแพงแบ่งปันจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นศูนย์ซ่อมศูนย์ยืม-คืน อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองทั้งด้านโภชนาการการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจและเพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมีความสามัคคีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น