วิศวะจิตอาสา ‘มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น’ ติดตั้งระบบไฟฟ้า โดมอเนกประสงค์ ร.ร.ชุมชนบ้านตูม

วิศวะจิตอาสา ‘มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น’ ติดตั้งระบบไฟฟ้า โดมอเนกประสงค์ ร.ร.ชุมชนบ้านตูม

โดมอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ถือเป็นผลงาน ที่มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความภาคภูมิใจที่ได้ระดมกำลังกายกำลังใจร่วมกันระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และความร่วมมือของผู้นำชุมชนท้องถิ่น จนจัดสร้างสำเร็จตามวัตถุประสงค์
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ภายใต้การอำนวยการของ อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มอบอาจารย์จิระยุทธ เนื่องรินทร์, อาจารย์กำธร เลยหยุด สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และอาจารย์รัตนาภรณ์ วงษ์ทอง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ลงพื้นที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าโดมอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยโดมอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านตูมถือเป็นผลงาน ที่มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความภาคภูมิใจที่ได้ระดมกำลังกายกำลังใจร่วมกันระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และความร่วมมือของผู้นำชุมชนท้องถิ่น จนจัดสร้างสำเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่ยังคงขาดระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในอาคารโดมเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สอย


ซึ่งมทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นได้ส่งมอบโดมให้ชุมชนเพื่อใช้งาน ชุมชนได้ระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าจนได้ทุนพร้อมดำเนินการ และเมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยเอก สุนทร อนุภาพไพรบูรณ์ , อาจารย์ดร.พีรวิทย์ โชคเหมาะ อาจารย์จิระยุทธ เนื่องรินทร์ได้ลงพื้นที่เพื่อประชุมและสำรวจหน้างานเตรียมความพร้อมนำนักศึกษาลงปฏิบัติงาน
โอกาสนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการจึงได้ดำเนินการ โครงการบริการวิชาการการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์จิระยุทธ เนื่องรินทร์ ,อาจารย์กำธร เลยหยุด นำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 4 จำนวน 10 คน และชั้นปีที่ 2จำนวน 4 คน ออกค่ายบริการวิชาการวันที่ 24 -27 สิงหาคม 2566 และได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับการสนับสนุนจาก มทร.อีสาน วิทยาเขต ด้านรถยนต์ใช้ในราชการพร้อมเชื้อเพลิงและ รถกระเช้าพร้อมพนักงานเพื่อสนับสนุนการติดตั้ง โคมส่องสว่างจำนวน 21 โคม เนื่องจากเป็นโดมอเนกประสงค์ขนาดใหญ่มีความสูง10 -12 เมตร การดำเนินงานช่วยสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เป็นอย่างดี
“มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความยินดีและ พร้อมสำหรับการนำโครงการบริการวิชาการช่วยเหลือให้การสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ให้บริการของ มทร.อีสาน อีกทั้งการนำนักศึกษาเข้าค่ายบริการวิชาการถือเป็นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติและมีความเสียสละพร้อมอุทิศตนเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป”อาจารย์ปริญ กล่าว.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น