“สรณต”นายอำเภอบ้านฝาง เคลื่อนที่ เยี่ยมเยียน ประชาชน

“สรณต”นายอำเภอบ้านฝาง เคลื่อนที่ เยี่ยมเยียน ประชาชน

เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ถือเป็นการให้บริการประชาชนในเชิงรุก
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองสวรรค์ ม.5 ต.บ้านเหล่า ที่กำลังพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ของหมู่บ้าน และเดินไปเยี่ยม นายเสมียน โสภาราษฎร์ อายุ 70 ปี ที่ป่วยติดเตียง และบ้านที่อยู่อาศัย ได้รับประมาณปรับปรุงซ่อมแซม ตลอดจน การปรับปรุงสภาพบ้านที่อยู่อาศัย ในรายนางพิมพา พงสะพัง บ้านแก่นเท่า ม.5 ต.ป่ามะนาว


นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอบ้านฝาง กล่าวว่า เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ถือเป็นการให้บริการประชาชนในเชิงรุก ในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน เพิ่มช่องทาง ในการให้ประชาชนเข้าถึงบริการจากภาครัฐได้อย่างทั่วถึง สะดวกและรวดเร็ว เป็นการลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ ให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐ ณ สถานที่ทำการ และทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถรับรู้ รับทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา ของประชาชนได้อย่างทันท่วงที.

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น