“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น”ปิดโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ปี 2566

“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น”ปิดโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ปี 2566

เพื่อฝึกอบรมประชาชนในหมู่บ้าน อพป. ให้มีความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ มีจิตสำนึกด้านความมั่นคง และให้ความร่วมมือในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีความรักในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง เห็นประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.66 พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง.ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นให้กับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ( อพป. ) ที่บ้านสะอาดหมู่ 4 หมู่ 5 ตำบลกุดธาตุอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566 โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้ารับใบประกาศนียบัตรจำนวน 40 คน เป็นชาย 34 คนเป็นหญิง 6 คน


พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินท รอง.ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การฝึกอบรมหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมประชาชนในหมู่บ้าน อพป. ให้มีความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ มีจิตสำนึกด้านความมั่นคง และให้ความร่วมมือในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีความรักในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง เห็นประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพื่อผลักดันและจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและป้องกันตนเองในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติตามแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ รวมทั้งเพื่อผนึกกำลังทุกภาคส่วนในการพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่หมู่บ้าน อพป. ให้มีความเข้มแข็งสามารถป้องกันภัยด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ


โดยเฉพาะความเร่งด่วนที่กำหนดไว้ในแผนการเสริมสร้าง “ตำบลมั่นคง ปลอดภัย” ที่มุ่งเน้นใน 7 มิติสำคัญ ได้แก่ อาชีพและรายได้, อุบัติเหตุบนท้องถนน, สามัคคีปรองดอง, ยาเสพติด, อาชญากรรม, การบรรเทาสาธารณภัยและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ไซเบอร์) และจัดตั้งเครือข่ายข่าวภาคประชาชนในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน โดยการแจ้งข่าวสารข้อมูลภัยคุกคามความมั่นคงทุกรูปแบบ.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น