“ปธ.กขป.7 “แจง!จัดทำยุทธศาสตร์การสร้างเสริมและป้องกันโรค

“ปธ.กขป.7 “แจง!จัดทำยุทธศาสตร์การสร้างเสริมและป้องกันโรค

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 ครั้งที่ 2/2566เพื่อประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปให้เกิดการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเกิดคุณภาพในการทำงาน โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพื้นที่เป็นศูนย์กลาง
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ศาลาวัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 ครั้งที่ 2/2566และระบบอิเล็กทรอนิกซ์ ( Zoom Meeting) โดยมีนายสุทธินันท์ บุญมี ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 เป็นประธานการประชุมเพื่อประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน


ซึ่งมีระเบียบวาระที่ 1เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 1.1.วาระการสร้างสุขที่ปลายทาง วางแผนและเตรียมความพร้อมของชีวิตเพื่อสุขที่ปลายทาง1.2.การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาพื้นที่รูปธรรมการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของ กขป. เขตพื้นที่ภาคอีสาน ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 ครั้งที่ 1/2566 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ / สืบเนื่อง 3.1 โครงการพัฒนากลไกการสื่อสาร เรื่อง สิทธิหลักประกันสุขภาพ ระยะที่ 1โดย นายวีระศักดิ์ ชนะมาร เลขานุการร่วม สปสช. เขต 7 ขอนแก่น 3.2โครงการเสริมสร้างศักยภาพพระคิลาฯ ผ่านการขับเคลื่อนงานการสาธารณสงเคราะห์ และการขับเคลื่อนสุขภาวะพระสงฆ์โดย พระครูโพธิวีรคุณ กรรมการ กขป.7/เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ นายศักดิ์ชัย ไชยเนตร มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ (สำนักงานภาคอีสาน)
3.3.การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดย รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี หาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา4.1 การทบทวนบทเรียนการถ่ายโอน รพสต. ครบรอบ 1 ปีโดย นางทองใส เอ่นหยอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ 4.2.การจัดทำยุทธศาสตร์การสร้างเสริมและป้องกันโรค เขตพื้นที่ 7โดย นายสุทธินันท์ บุญมี ประธาน กขป.7 และระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ นัดหมายการประชุมครั้งถัดไป


นายสุทธินันท์ บุญมี ประธาน กขป.7 กล่าวว่า การประชุมเพื่อเป็นการปฏิรูปให้เกิดการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเกิดคุณภาพในการทำงาน โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพื้นที่เป็นศูนย์กลาง และเน้นกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคอื่นใด ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคน ชุมชน และสังคม มีความเป็นเจ้าของและมีความผูกพันร่วมรับผิดชอบร่วมกันขับเคลื่อนงาน เพื่อการจัดการสุขภาพในทุกมิติ อันจะเป็นการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น