รองอธิบดีกรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการทำงาน  ของศูนย์ออทิสติก ขอนแก่น 

30 มิย 60 ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น  นายจิระศักดิ์  ศรีพรหมา  รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการทำงาน  ของศูนย์   โดยมีตัวแทนจากสำนักงาน  กพ  กพร ...