ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น หลังใหม่ เปิดบริการประชาชนแล้ว

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น นายสุชัย    บุตรสาระ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานการเปิดที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่     นายฉัตรชัย  อุ่นเจริญ ...