สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมเจริญธานี  อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น    สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์    ได้จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย...