“ดร.สุนทร” จัดเต็ม!มอบทุนให้กับให้กับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ CLMV นำไปใช้ในการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มข.

"ดร.สุนทร" จัดเต็ม!มอบทุนให้กับให้กับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ CLMV นำไปใช้ในการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มข. โครงการดังกล่าว วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU)...