“ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน” เปิดบ้านวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

"ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน" เปิดบ้านวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดงานมีรูปแบบ Walk Rally ให้นักเรียนได้ร่วมฐานกิจกรรม 9 ฐาน ที่นำกิจกรรมการเรียนรู้และภาพความสำเร็จของทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน...