ร.ร.บ้านทุ่ม” จ.ขอนแก่น รุกให้เด็กมีอุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตย

ร.ร.บ้านทุ่ม" จ.ขอนแก่น รุกให้เด็กมีอุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตย โรงเรียนบ้านทุ่ม หนึ่งเดียวในจังหวัดขอนแก่น จัดการสอนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในระดับประถม...