รัฐบาล ขับเคลื่อนงานประชารัฐด้านสังคมเพื่อคนพิการ ที่ จ.ขอนแก่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและเพิ่มการจ้างงานคนพิการ พร้อมสานพลังประชารัฐพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่ จ.ขอนแก่น 22 สิงหาคม 2561...