เสวนา ศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการดำเนินงานโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯหนองคาย

10 ตุลาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น        รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมา ได้กล่าว่า โครงการ...