ประชาชน ทำบุญวันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8  ของทุกปี วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ หรือเดือน 8    ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก...