“ปศุสัตว์ จ.ขอนแก่น” ขับเคลื่อนยุทธการปราบปราม การลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

“ปศุสัตว์ จ.ขอนแก่น” ขับเคลื่อนยุทธการปราบปราม การลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น บูรณาการร่วม ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น, ปศุสัตว์อำเภอเมืองขอนแก่น...