จังหวัดสุรินทร์พัฒนาการแปรรูปข้าวหอมมะลิ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางผลิตภัณฑ์ คาดแนวโน้มต่อยอดไปไกลในตลาดโลก

(25 ส.ค.60) 09.30 น. ที่ศูนย์นวัตกรรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจร สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  นางสาวดวงพร บุญครบ...