กิจกรรมเข้าค่าย อนุบาลขอนแก่น เรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มทักษะการดำรงชีวิต

กิจกรรมเข้าค่าย อนุบาลขอนแก่น เรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มทักษะการดำรงชีวิต โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีน การศึกษาดูงานด้วยการเข้าค่ายนอกสถานที่กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน...

โอเนต 100 % นักเรียน ร.ร.อนุบาลขอนแก่น 29 คนที่ 1 ระดับเขต

โอเนต 100 % นักเรียน ร.ร.อนุบาลขอนแก่น 29 คนที่ 1 ระดับเขต ข้อมูลปี 2564 สามารถสอบ o-net ได้จำนวน 22 คน เกิดจากหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ต่างๆ ที่ช่วยกันผลักดันให้ผู้บริหาร...