“อบต.ท่าศาลา” ติวเข้ม!ฝึกอบรม อปพร. ประจำปี 66

"อบต.ท่าศาลา" ติวเข้ม!ฝึกอบรม อปพร. ประจำปี 66 เพิ่มพูนความรู้ ทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทต่างๆ ถูกต้องตามหลักวิชาการและสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือภาคประชาชนมามีส่วนร่วมในกระบวนการช่วยเหลือ...