อบจ.ขอนแก่น” จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ อ.กระนวน

อบจ.ขอนแก่น" จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่...