มข.ยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอทอป ภาคอีสาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เริ่มดำเนิน  “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP  อาหารและเครื่องดื่มตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต ...