ไทย จับมือ รัสเซีย จัดกิจกรรม Math Festival ที่ มข สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนคณิตศาสตร์

ไทย จับมือ รัสเซีย จัดกิจกรรม Math Festival ที่ มข สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนคณิตศาสตร์

สัมภาษณ์. ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย   ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัมภาษณ์. รศ.ดร.ไมตรี.  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัมภาษณ์. Mr. Evgeny TOMIKHIN, Ambassador of Russia to Thailand

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “The 5th Mathematics Festival Thailand 2023″ครั้งที่ 5 โดยความร่วมมือระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศไทยเพื่อให้นักศึกษาได้สร้างประสบการณ์การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและการร่วมมือกันทำงาน รู้จักการวางแผน การประสานงาน และการสะท้อนผล เพื่อปรับปรุงการทำงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง ประสบการณ์ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม และสร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชน


วันที่ 23 ธันวาคม 2566 ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรม “The 5th Mathematics Festival Thailand 2023” โดยมี รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , Mr. Evgeny TOMIKHIN, Ambassador of Russia to Thailand ,Mr. Vladimir Kim, Second Secretary ,Assoc. Prof. Ivan Vysotskiy ผู้เชี่ยวชาญจาก Moscow Center for Continuous Mathematical Education ,ผศ.ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาชั้นศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ผศ.น.สพ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ , ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ,ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

ภายในงานมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติจำนวน 14 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 189 คน คณะครูผู้ปกครองที่นำนักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 65 คน สต๊าฟผู้จัดกิจกรรมโดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 202 คน สรุปมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 470 คน โดยกิจกรรม Mathematics Festival จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมคณิตศาสตรศึกษา และมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด ร่วมกับ Moscow Center
for Continuous Mathematical Education สหพันธรัฐรัสเซีย
ความเป็นมาของ กิจกรรม Mathematics Festival มีมาจากความร่วมมือภายใต้โครงการ APEC -KHONKAEN ที่มี Associate Professor Ivan Vysotskiy ผู้แทนจากสหพันธรัฐรัสเซีย เข้าร่วมโครงการนี้ตลอด10 กว่าปีที่ผ่านมา การจัดงาน Mathematics Festival ที่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 ถือเป็นครั้งแรกที่จะนำประสบการณ์การเรียนณิตศาสตร์ในแง่มุมอีกด้านที่เป็นศิลปะ ความสวยงาม ขยายขอบข่ายงานด้านการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในรูปแบบของ Mathematics Festival ที่จัด ณ กรุงมอสโคว สหพันธรัฐรัสเซีย เป็นประจำต่อเนื่องมากว่า 40 ปีแล้ว และเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับอนาคต และพัฒนาค่านิยมหลัก (Core Value) สำหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ โดยในปีพ.ศ.2562 เป็นต้นไป จะกำหนดให้มีการจัด Mathematics Festival ที่เมืองไทยเป็นประจำต่อเนื่องไปในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี
ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม The 5th Mathematics Festival 2023 ในครั้งนี้โดยกิจกรรม The 5th Mathematics Festival 2023 มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างประสบการณ์การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและการร่วมมือกันทำงาน รู้จักการวางแผน การประสานงาน และการสะท้อนผล เพื่อปรับปรุงการทำงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง ประสบการณ์ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม และสร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ศ.ดร.มนต์ชัย กล่าวอีกว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นนักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการทำงานเพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในสังคม รวมทั้งเป็นการทำงานเพื่อสร้งประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจสำหรับน้อง ๆ ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ให้ได้มีความฝันมีการกำหนดเป้าหมาย เพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเหมือนเช่นเดียวกับรุ่นพี่ในวันนี้
“ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเชียน มหาวิทยาลัยขอนแก่นศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และ สถานทูตรัสเซีย ที่สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฯ นี้มาอย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ จนพัฒนาเป็นกิจกรรม Mathematics Festival ครั้งที่ 5ขอขอบคุณผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่านที่ร่วมเป็นเกียรติ และขอบคุณคุณครู ผู้ปกครองทุกท่านนักเรียนและนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้”ศ.ดร.มนต์ชัย กล่าว
ด้าน Mr. Evgeny TOMIKHIN, Ambassador of Russia to Thailand กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับการจัดกิจกรรม Mathematics Festival ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 การจัดกิจกรรม Mathematics Festival ประจำปีซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญชาวรัสเซียเข้า
มาร่วมเตรียมการและร่วมจัดงาน ถือเป็นงนสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาในระบบทวิภาคีระหว่างสองประเทศ
เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นราชินีแห่งวิทยาศาสตร์ทั้งหมด เราไม่สามารถที่จะประเมินค่าความสำคัญของคณิตศาสตร์ที่มีต่อชีวิตเราได้ แต่ความก้าวหน้าของมนุษยชาติและอารยธรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินไปโดยไม่อยู่บนพื้นฐานของความรู้ที่เป็นกฎพื้นฐานของธรรมชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงออกมาได้ผ่านการใช้ภาษาสากลทางคณิตศาสตร์ แม้จะมีความท้าทายในหลายๆด้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่วัฒนรรมการเรียน/การศึกษาคณิตศาสตร์ของประเทศรัสเซียยังคงแข็งแกร่ง เรามีประสบการณ์และความรู้ที่พร้อมจะแบ่งปันให้กับทุกคนรวมถึงเพื่อนชาวไทยของเราด้วย ทางฝ่ายรัสเซียดีใจมากที่ตอนนี้เราได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ในประเทศไทยผ่านการจัดกิจกรรมใน
“ครั้งนี้ตนเชื่อมั่นว่าผู้เชี่ยวชาญชาวรัสเซียมีความพร้อมที่จะสนับสนุนประเทศไทย ในการถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดของประเทศรัสเชีย ในการสอนคณิตศาสตร์ให้กับเด็กๆ ผ่านกิจกรรมที่สำคัญนี้”
ส่วน รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานว่า ในนามตัวแทนผู้จัดกิจกรรมจากประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ทุกท่านให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม The 5th Mathematics Festival 2023 กิจกรรม The 5th Mathematics Festival 2023 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ประสบการณ์ ได้เรียนรู้มุมมองของคณิตศาสตร์ในรูปแบบใหม่ คณิตศาสตร์ที่เป็นศิลปะ ผ่านกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยกิจกรรม The 5th Mathematics Festival 2023 ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายส่วน ทั้งในประเทศไทยและประเทศรัสเชีย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด สาขาวิชาคณิต
ศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และ สถานทูตรัสเซีย
“ขอขอบคุณผู้บริหาร และคณาจารย์ทุกท่านที่ร่วมเป็นเกียรติ และขอบคุณคุณครูทุกท่านนักเรียนและนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในนามของผู้จัดกิจกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับประสบการณ์และมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และขอยินดีต้อนรับทุกท่านสู่กิจกรรม “The 5th Mathematics Festival 2023″ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างเป็นทางการ”.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น